LƯU Ý : Mọi ý kiến đóng góp của quý khách sẽ được gửi trực tiếp đến Ban Giám Đốc và trưởng các Bộ Phận. Xin cảm ơn và vô cùng xin lỗi nếu nhân viên của chúng tôi có điều gì sai sót.
Xem thêm : Quy định về khiếu nạiQuy định về hàng cấmChính sách bồi thường