Những trình tự thực hiện và thủ tục thanh khoản tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu