Thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho đối với hàng hóa khu chế xuất

Nội Dung Tóm Tắt Bài Viết

Thủ tục hải quan điện tử thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất

Trình tự thực hiện:

+ Đối với người khai hải quan

– Vào ngày 31 tháng 01 của năm sau, DNCX gửi báo cáo hàng tồn kho thực tế đến ngày 31 tháng 12 của năm trước đến Chi cục hải quan điện tử nơi DNCX đăng ký nhập khẩu nguyên vật liệu.

DNCX tạo thông tin báo cáo hàng tồn kho theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn quy định tại Mẫu số 9 Phụ lục XIII Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.

– Doanh nghiệp chế xuất nhận “Quyết định kiểm tra hàng tồn kho” và thực hiện các bước dưới đây:

Trường hợp hệ thống yêu cầu xuất trình hồ sơ: doanh nghiệp chế xuất xuất trình hồ sơ chứng từ để cơ quan hải quan kiểm tra. Hồ sơ xuất trình gồm:

a.1. Hợp đồng với nước ngoài.

a.2. Hợp đồng mua bán, gia công với nội địa.

a.3. Hoá đơn tài chính mua/ bán hàng.

a.4. Sổ theo dõi xuất/ nhập kho.

a.5. Định mức sản phẩm gia công với doanh nghiệp nội địa và định mức đối với sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.

+ Xuất trình hồ sơ chứng từ và hàng hóa tồn kho thực tế trong trường hợp hệ thống yêu cầu xuất trình hồ sơ và hàng hóa tồn kho thực tế.

Thủ tục hải quan khu chế xuất
Thủ tục hải quan khu chế xuất

+ Đối với cơ quan hải quan

– Thanh khoản hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất.

+. Định kỳ 6 tháng một lần hoặc tại bất kỳ thời điểm nào khi có nghi vấn, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động cân đối số liệu hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất để xác định số hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất.

– Căn cứ yêu cầu của hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, cơ quan hải quan quyết định kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất. Việc kiểm tra có thể tiến hành tại cơ quan hải quan hoặc tại trụ sở của doanh nghiệp chế xuất.

– Việc gửi thông tin, tiếp nhận và phản hồi thông tin báo cáo hàng tồn kho thực hiện tương tự như thủ tục đăng ký hợp đồng gia công quy định tại Phần I Mục I Phụ lục I Quy định này.

– Kiểm tra hàng tồn kho.

+ Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan sẽ tự động xử lý và xác định các trường hợp phải kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế hàng tồn kho. Đồng thời thông báo “Quyết định kiểm tra hàng tồn kho” tới doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục XIII Quy định này.

+ Thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho.

Cơ quan hải quan thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất theo các hình thức dưới đây:

  1. Kiểm tra trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do doanh nghiệp chế xuất xuất trình.
  2. Kiểm tra trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do doanh nghiệp chế xuất xuất trình và kiểm tra hàng hóa tồn kho thực tế tại cơ sở của doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp phát hiện có sai sót trong kết quả thanh khoản hoặc sau khi đã kiểm tra thực tế hàng tồn kho, cơ quan hải quan tiến hành các bước kiểm tra sau thông quan; xử lý vi phạm hoặc thực hiện các thủ tục truy thu thuế theo Luật định.

– Cách thức thực hiện:

Gửi, nhận thông tin hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Hợp đồng với nước ngoài.

+ Hợp đồng mua bán, gia công với nội địa.

+ Hoá đơn tài chính mua/ bán hàng.

+ Sổ theo dõi xuất/ nhập kho.

+ Định mức sản phẩm gia công với doanh nghiệp nội địa và định mức đối với sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: Không có quy định rõ ràng

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân,Tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục hải quan điện tử

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử thanh khoản và kiểm tra hàng tồn kho đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất

– Lệ phí (nếu có): Không

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+ Chứng từ nhập hàng vào doanh nghiệp chế xuất; chứng từ nhận hàng từ doanh nghiệp chế xuất khác: Mẫu số 6 Phụ lục XIII Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001

– Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.

– Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005

– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

– Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính

– Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử

– Quyết định số 52/2007/QĐ/BTC ngày 22/6/2007. Về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

Liên hệ đặt dịch vụ và tư vấn với chúng tôi

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu kiện, thư tín của chúng tôi. Thông tin của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp Quý khách gửi thông tin nhưng không nhận được phản hồi do hệ thống trục trặc hoặc có sự cố ngoài mong muốn. Xin vui lòng liên hệ với số hotline và các văn phòng chuyển phát trên toàn quốc của chúng tôi.

Trả lời