Thủ tục hải quan điện tử thanh lý hàng hoá là tài sản cố định

Nội Dung Tóm Tắt Bài Viết

Thủ tục hải quan điện tử thanh lý hàng hoá là tài sản cố định (TSCĐ) và nộp thuế theo quy định

 I. Trình tự thực hiện:

+ Đối với người khai hải quan

– Trước khi thanh lý tài sản cố định, DNCX phải khai Chứng từ thanh lý tài sản cố định theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục XIII Quyết định 52/2007/QĐ-BTC.
– Nộp/xuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu.
– Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan hải quan kiểm tra hàng hoá tồn kho.
– Giải trình số liệu thanh lý trong trường hợp cơ quan hải quan phát hiện sai sót
– Thực hiện nộp thuế truy thu theo quy định của pháp luật về Thuế.

+ Đối với cơ quan hải quan

– Tiếp nhận thông tin khai báo của DN
– Kiểm tra thông tin khai báo của DN
– Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tiếp nhận chứng từ chứng từ thanh lý tài sản cố định hoặc thông báo từ chối tiếp nhận kèm theo lý do từ chối tiếp nhận chứng từ khai báo của DNCX.
– Kiểm tra hình thức thanh lý của DN
– Thực hiện việc kiểm tra hàng tồn kho theo quy định tại khoản 2, phần IX, Phụ lục IV kèm theo quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC.
– Ra Quyết định truy thu thuế, gửi đến DNCX và thực hiện thu thuế theo quy định.
+Đối với Doanh nghiệp nội địa.
Trên cơ sở Chứng từ thanh lý tài sản cố định đã được cơ quan hải quan phản hồi thông tin chấp thuận, DNCX và DN nội địa thực hiện ký hợp đồng mua bán hàng hoá và thực hiện theo các nghĩa vụ hiện hành đối với hàng hoá mua bán nội địa.

II. Cách thức thực hiện:

Gửi, nhận thông tin hệ thống máy tính của doanh nghiệp đã được nối mạng qua C-VAN
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Chứng từ thanh lý tài sản cố định
+ Các chứng từ hải quan trước đó (là tờ khai nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục, chứng từ đưa hàng vào doanh nghiệp chế xuất, chứng từ sửa đổi các mặt hàng đã đăng ký) (chỉ xuất trình/nộp trong trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu).
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Vận chuyển hàng hóa quốc tế
Vận chuyển hàng hóa quốc tế

III. Thời hạn giải quyết: Không có quy định rõ ràng

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân,Tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hải quan điện tử
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục hải quan điện tử
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử thanh lý hàng hoá là tài sản cố định (TSCĐ) và nộp thuế theo quy định.
– Lệ phí (nếu có): Không
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
+ Bảng danh mục hàng hoá nhập vào DNCX : Mẫu số 1 Phụ lục XIII. QĐ 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

+ Bảng danh mục hàng hoá xuất ra khỏi DNCX : Mẫu số 2 Phụ lục XIII QĐ 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
– Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001
– Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.
– Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005
– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
– Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điển tử trong lĩnh vực tài chính
– Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 Về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử
– Quyết định số 52/2007/QĐ/BTC ngày 22/6/2007 về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục Hải quan điện tử

Liên hệ đặt dịch vụ và tư vấn với chúng tôi

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bưu kiện, thư tín trong nước và quốc tế của chúng tôi. Thông tin của Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Trong trường hợp Quý khách gửi thông tin nhưng không nhận được phản hồi do hệ thống trục trặc hoặc có sự cố ngoài mong muốn. Xin vui lòng liên hệ với số hotline và các văn phòng chuyển phát trên toàn quốc của chúng tôi.

Trả lời